Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được những thắng lợi

Câu 3:

Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được những thắng lợi của quân dân ta trên các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953-1954.

Lời giải:

Mặt trậnThắng lợi
Quân sự

- 1950 – 1951, Chiến dịch Trung du và đồng bằng Bắc Bộ để lại những bài học kinh nghiệm quý báu.

- 1951 – 1952, Chiến dịch Hòa Bình thắng lợi.

- 1952, chiến dịch Tây Bắc thu - đông giành thắng lợi.

- 1953, Chiến dịch Thượng Lào giành thắng lợi.

Chính trị

- 11 đến 19/2/1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

- 3 đến 7/3/1951: Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

Ngoại giao - 11/3/1951: Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập.
Kinh tế

1952: Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

- Đề ra chính sách chấn chỉnh chế độ thuế, xây dựng nền tài chính ngân hàng.

- 1953: Phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất.

Văn hóa, giáo dục - Tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục.