Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào lược đồ nêu nhận xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953-1954. Lời giải: -

Câu 3:

Dựa vào lược đồ nêu nhận xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953-1954.

Lời giải:

- Địch từ tập chung một nơi ở Đồng bằng Bắc Bộ phải phân tán thành 5 nơi: Điện Biên Phủ, Plâyku, Luông Phabang-Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô, kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.

- Vùng giải phóng của ta ngày càng được mở rộng, vùng chiếm đóng của địch bị thu hẹp.