Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế

Câu 2:

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với những nội dung sau:

- Sản lượng công nghiệp (năm 1948) chiếm 56,5% sản lượng công nghiệp thế giới.

- Nông nghiệp bằng hai lần của nước Anh, Pháp CHLB Đức và Nhật cọng lại.

- Năm 50% số tàu bè đị lại trên biển của thế giới.

- Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

Lời giải: