Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau: Lời giải: +)Đặc điểm

Câu 2:

Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau:

Lời giải:

+)Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

X A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất
B. đầu tư với mức độ và quy mô vừa phải
C. chỉ đầu tư ở ngành công nghiệp tiêu dùng
D. đầu tư chủ yếu vào thương nghiệp
+)Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. cung cấp vốn cho nhân dân
B. huy động số vốn của dân ta để phát triển kinh tế
C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương
D. đầu tư vốn ra bên ngoài
+)Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

X A. tăng cường thu thuế
B. phát hành công trái
C. bắt nhân dân ta đóng góp các lệ phí giao dịch
D. bắt nhân dân ta đi phu, lính
+)Những giai cấp, tầng lớp nào ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. địa chủ phong kiến
B. nông dân
C. địa chủ và nông dân
X D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản