Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án sau: Lời giải: +)Đặc điểm

Câu 2:

Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án sau:

Lời giải:

+)Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là

A. diễn ra ở một số lĩnh vực quan trọng
B. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực
C. diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng thấy
X D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
+)“Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh vào

A. năm 1997
B. năm 2000
C. năm 2003
D. năm 2004
+)Nguồn năng lượng mới được tìm ra là

X A. năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nguyên tử
B. điện
C. than đá
D. dầu mỏ
+)Vật liệu mới được tìm ra là

A. bê tông
B. sắt, thép
X C. pôlime
D. hợp kim
+)Gọi là cách mạng khoa học – công nghệ là vì

A. cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu về công nghệ
B. với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử - những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học
X C. cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật
D. cả A, B, C
+)Thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học – công nghệ đã tham gia tích cực vào việc giải quyết lương thực cho loài người là

A. tạo ra vật liệu mới
B. tạo ra những công cụ sản xuất mới
C. tạo ra những nguồn năng lượng mới
X D. công nghệ sinh học
+)Mặt hạn chế quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là

A. làm thay đổi cơ cấu dân cư
B. sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa
C. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực
D. chế tạo những loại vũ khí hiện đại có sức công phá lớn
+)Biểu hiện không phải của xu thế toàn cầu hóa là

A. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế
B. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế
C. sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn
D. việc duy trì sự liên minh Mĩ và Nhật Bản
+)Mặt hạn chế của xu thế toàn cầu hóa là

A. cơ cấu kinh tế các nước có sự chuyển biến
B. đặt ra yêu cầu phải tiến hành cải cách để nâng cao sức cạnh tranh
C. thúc đấy sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất
D. nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc
+)Tổ chức không phải biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

A. Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)
B. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)
X C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
D. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA)