Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây: Lời giải: +)Nét

Câu 2:

Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+)Nét đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là

X A. thế giới bị chia thành hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa
B. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ
C. nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nổ ra
D. cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động
+)Năm đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới là

A. 1945
X B. 1949
C. 1959
D. 1975
+)Chủ nghĩa Apacthai bị xóa bỏ tại

A. Trung Đông
B. các nước Mĩ Latinh
X C. Nam Phi
D. các nước Tây Phi
+)Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ vào

A. đầu những năm 60
X B. đầu những năm 70
C. từ năm 1980
D. từ năm 1990
+)Cuộc chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không có Mĩ tham gia trực tiếp là

A. chiến tranh Triều Tiên (1959-1953)
X B. chiến tranh ở Angieri (1954-1962)
C. ở vùng vịnh Irắc (trong thập niên 90 của thế kỉ XX)
D. ở Việt Nam (1954-1975)
+)Trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ ở thế kỉ XX, chống kẻ thù của nhân loại mà nhân dân Việt Nam không phải trực tiếp đương đầu là

A. chủ nghĩa thực dân cũ
B. chủ nghĩa phát xít
C. chủ nghĩa thực dân mới
X D. chủ nghĩa Apacthai