Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu: *Nhiệm vụ và mục tiêu các kế hoạch 5

Câu 2:

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu:

*Nhiệm vụ và mục tiêu các kế hoạch 5 năm: 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000.

Lời giải:

- Kế hoạch 5 năm 1986-1990:

     + Tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ.

     + Thực hiện những mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Kế hoạch 5 năm 1991-1995:

     + Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát.

     + Ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

     + Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

     + Bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế mới theo yêu cầu công nghiệp hóa.

- Kế hoạch 5 năm 1996-2000:

     + Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

     + Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội.

     + Cải thiện đời sống nhân dân.

     + Nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.

*Thành tựu đạt được:

- Kế hoạch nhà nước 1986-1990

     + Về lương thực-thực phẩm: Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Năm 1989: đạt 21,4 triệu tấn.

     + Hàng hóa trên thị trường: Dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.

     + Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.

     + Kiềm chế được một bước đà lạm phát.

     + Bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

     + Bộ máy nhà nước được sắp xếp lại theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân.

- Kế hoạch nhà nước 1991-1995

     + Tài chính – tiền tệ: Lạm phát từng bước bị đầy lùi.

     + Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.

     + Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

     + Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

     + Tình hính chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được củng cố.

     + Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây.