Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 52 và nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về

Câu 2:

Dựa vào hình 52 và nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

Lời giải:

A. thống nhất tổ chức để dễ hoạt động
B. biểu dương sức mạnh quần chúng
X C. củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng chính trị của cuộc kháng chiến
D. xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng