Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy: a. Ghi tên

Câu 1:

Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Cho biết ý nghĩa của Hội nghị:

Lời giải:

- Đưa ra nhận định về tình hình cách mạng Việt Nam.

- Hội nghị đã kịp thời đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

- Nhấn mạnh phải biết chớp thời cơ tiến hành giải phóng miền Nam.