Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x

Câu 1:

Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+)Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II), được tổ chức tại

X Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
Đình Bảng (Bắc Ninh)
Ma Cao (Trung Quốc)
Pác Bó (Cao Bằng)
+)Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

Thông qua “Báo cáo chính trị” do chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam
X Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân
+)Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi
Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân
X Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam
Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên