Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh”

Câu 1:

Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam?

Lời giải:

- Cuốn sách “Đường Kách mệnh” là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu.

- Góp giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin cho đội ngũ cán bộ.

- Chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc.