Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập bảng niên biểu tổng hợp các giai đoạn của Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000 theo bảng

Câu 1:

Lập bảng niên biểu tổng hợp các giai đoạn của Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000 theo bảng dưới đây:

Lời giải:

Giai đoạn
Nội dung chính
1919-1930

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Phong trào yêu nước Việt Nam từ lập trường tư sản chuyển sang lập trường vô sản.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

1930-1945

- Phong trào cách mạng 1930-1931 bùng nổ với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Phong trào đòi tự do dân chủ những năm 1936-1939.

- Cách mạng tháng Tám thành công.

1945-1954 - Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Nhân dân ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
1954-1975

Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ. Nhiệm vụ chung là kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

- Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, chi viện cho chiến trường Miền Nam.

- Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1975-2000

- Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thực hiện các kê hoạch 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế.

- Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới.