Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây. Lời giải: +)Tình

Câu 1:

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+)Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là

A. bước đầu phát triển
B. phát triển mạnh mẽ
X C. bước vào thời kì suy thoái
D. khủng hoảng trầm trọng
+)Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 bắt đầu từ ngành nào?

X A. nông nghiệp
B. công nghiệp
C. thủ công nghiệp
D. thương mại
+)Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 30?

A. Xuất nhập khẩu đình đốn
B. Hàng hóa khan hiếm
C. Giá cả trở nên đắt đỏ
D. Nông nghiệp bắt đầu phục hồi
+) Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra đối với xã hội là

A. nông nghiệp đình đốn
B. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động
C. bần cùng hóa nhân dân
D. công nhân thất nghiệp
+)Những tầng lớp ở Việt Nam không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là

A. công nhân
B. tiểu thương
C. nông dân
X D. quan lại, tư sản mại bản
+)Xã hội Việt Nam trong những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản là

A. tư sản với chính quyền thực dân Pháp
B. nông dân với địa chủ phong kiến
X C. dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến
D. công nhân với tư sản
+)Mục tiêu đấu tranh của công dân trong phong trào cách mạng 1930-1931 là

X A. lật đổ chính quyền thực dân Pháp
X B. lật đổ chế độ phong kiến
X C. đòi tăng lương, giảm giờ làm
D. tham gia chính quyền thực dân
+)Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh là

A. mít tinh
B. đưa yêu cầu cải thiện đời sống
C. biểu tình có vũ trang
D. khởi nghĩa vũ trang
+)Cuộc đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm cho chính quyền thực dân ở đây

X A. tê liệt, tan rã ở những thôn xã
B. sụp đổ hoàn toàn từ huyện đến tỉnh
C. đứng vững
D. được xây dựng, củng cố mạnh hơn
+)Ý nào dưới đây không phải chính sách về kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh trong những năm 1930-1931?

A. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo
B. Bãi bỏ thuế thân
C. Xóa nợ cho người nghèo
X D. Cải cách ruộng đất