Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy: a. Cho biết cừu

Câu 1:

Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

a. Cho biết cừu Đôli ra đời là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực nào?

Lời giải:

- Cừu Đôli ra đời là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực sinh học.

b. Cho biết những nét chính về sự phát triển của lĩnh vực đó?

Lời giải:

- Về sinh học:

+ Tháng 3-1997: Tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

+ Tháng 6-2000: Công bố “Bản đồ gen người” đến tháng 4-2003 mới giải mã hoàn chỉnh.