Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh

Câu 1:

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong những năm 1939-1945.

Lời giải:

* Về chính trị:

- 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

- Pháp tăng cường vơ vét sức người, sức của, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân Đông Dương.

- 9 – 1940, Nhật vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng.

- 9 – 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp.

* Về kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Nhật:

     + Buộc Pháp phải cung cấp lương thực, thực phẩm nộp tiền cho Nhật.

     + Bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.

-> Kinh tế ngày càng tiêu điều sơ xác, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.