Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết: a. Tình hình ở hai miền Nam –Bắc

Câu 1:

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết:

a. Tình hình ở hai miền Nam –Bắc sau cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.

Lời giải:

- Miền Bắc:

+ Cơ bản đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

+ Bị chiến tranh phá hoại của Mĩ tàn phá nặng nề.

- Miền Nam:

+ Hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

+ Chiến tranh để lại hậu quả nặng nề.

+ Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

+ Kinh tế miền Nam phát triển không cân đối.

+ Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

b. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Lời giải:

* Ở miền Bắc:

- Giữa năm 1976: căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

- Làm nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia trong thời kì mới.

* Ở miền Nam:

- Công việc tiếp quản vùng mới giải phóng được tiến hành khẩn trương.

- Thành lập các chính quyền cách mạng.

- Điều chỉnh sở hữu ruộng đất, quốc hữu hóa ngân hàng.

- Khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất đều trở lại hoạt động.

- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế v.v được tiến hành khẩn trương.