Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào các hình 86, 87, 88, 89,90, 91 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy trình

Câu 1:

Dựa vào các hình 86, 87, 88, 89,90, 91 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy trình bày tóm tắt đường lối đổi mới của Đảng ta trên các lĩnh vực.

Lời giải:

-Kinh tế:

     + Chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

     + Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     + Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

-Chính trị

     + Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

     + Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

     + Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

-Ngoại giao

     + Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.